Публікація матеріалів конференції (що індексується у Scopus)

Шаблон тез

Авторів

До 15.07.2020 Подання Заявки на участь
До 20.08.2020 Подання тез і статей
До 01.10.2020 Перерахування внеску

Публікація матеріалів конференції передбачається в одному з двох видань:

 • у виданні «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering» (далі – IOP Proceedings), яке індексується в провідних глобальних базах цитування, в тому числі Scopus;
 • в збірнику матеріалів конференції «Проблеми механіки залізничного транспорту» (далі – PM), які будуть опубліковані до початку конференції.

Вимоги до публікацій у виданні IOP Proceedings

До публікації у виданні IOP Proceedings приймаються лише матеріали, які написані англійською мовою, обсягом 5-7 сторінок, включаючи анотацію і перелік використаної літератури. Статті повинні бути оформлені відповідно до наступних вимог:

Матеріали конференції набираються в редакторі MS Word, зберігається в форматі .doc або .docx. Параметри макета сторінки: Формат A4 розміром 210 x 297 мм; межі (відступи) сторінки: зверху – 40 мм, справа і зліва – 25 мм, знизу – 27 мм. У матеріалах не повинно бути номерів сторінок, верхніх і нижніх колонтитулів. Міжрядковий інтервал одинарний. Всі сторінки повинні мати книжкову орієнтацію.

Форматування назви матеріалів конференції: Назва пишеться напівжирним шрифтом Times Bold, 17пт, вирівнювання по лівому краю. Перша літера – велика, все решта – прописні. Залиште інтервал 28 мм (79,4 пт) над назвою і 10 мм (28,4) пт після назви.

Форматування імені, прізвища та відомостей про авторів: За назвою матеріалів конференції повинен слідувати список авторів (ініціали та прізвище) із зазначенням їх місця роботи (назва організації, повна адреса, включаючи країну). Список авторів повинен бути з відступом 25 мм. Стиль – ініціали, спочатку вказується перша буква імені без розділової точки, потім прізвище з комою після всіх, крім двох останніх імен, нормальним шрифтом Times New Roman, кегль 11. Між авторами ставиться кома за винятком останнього учасника, який відокремлюється прийменником «and». Академічні звання та наукові ступені не вказуються. Назва організації авторів вказується за списком авторів. Адреси організацій авторів слідують за списком і також повинні мати відступ 25 мм. Необхідно переконатися, що відомості є достатніми для листування і включають назву країни. Якщо існує більше одної адреси, то на початку кожної адреси повинен вказуватися номер (цифра); у кожного учасника повинен бути відповідний номер або цифра. Адреси електронної пошти можуть бути вказані для будь-якого або всіх авторів.

Якщо у автора є додаткова інформація, то вона повинна мати вигляд виноски, наприклад, постійна адреса або для зазначення того, що він є автором-кореспондентом. Виноску слід вводити після прізвища.

Форматування анотації: Анотація наводиться за списком адрес і не повинна перевищувати 200 слів. Текст анотації повинен бути з відступом 25 мм від лівого поля і відформатований з використанням шрифту Times New Roman розміром 10 пунктів. Залиште 10 мм вільного місця після анотації, основний текст статті, необхідно починати з тієї ж сторінки, що і анотація. Оскільки анотація не є частиною тексту, вона повинна бути завершеною сама по собі; в неї не повинні бути включені ніякі номери таблиць, номери фігур, посилання або математичні формули. Вона повинна підходити для прямого включення в сервіси абстрагування.

Форматування тексту матеріалів конференції: Текст ваших матеріалів повинен починатися на тій же сторінці, що і анотація. Нумерація сторінок не проставляється.

Текст матеріалів конференції повинен бути відформатований наступним чином:

 • 11пт Times абоTimes New Roman.
 • Міжрядковий інтервал – одинарний.
 • Абзаци центровані по ширині сторінки.
 • Розділи статті повинні бути обґрунтованими.
 • Перший абзац після заголовка розділу або підрозділу не повинен мати відступу; наступні абзаци повинні бути з відступом 5 мм.
 • Використання розділів для поділу тексту статті не є обов’язковим і залишається на розсуд автора(ів).

При написанні матеріалів конференції намагайтеся максимально заповнити останню сторінку.

Рисунки та таблиці, оригінали в хорошій якості і контрасті повинні бути розташовані в їх остаточному вигляді, готовими до друку, вставленими в відповідне місце в тексті. Рисунки і таблиці повинні бути пронумеровані послідовно і розташовані (центровані по ширині сторінки) близько до того місця, де вони згадуються в тексті перший раз, а не згруповані в кінці. Кожен рисунок і таблиця повинні мати короткий пояснювальний підпис.

Підписи повинні бути виконані шрифтом Times або Times New Roman, 11 пт. Назви таблиць розташовуються по центру над таблицями, назви рисунків вирівнюються по ширині під рисунками.

Ви можете використовувати кольорові ілюстрації для он-лайн версії видання, однак друкована версія буде надрукована в чорно-білому варіанті, тому перевірте коректність відображення рисунків і підписів на них при їх конвертації у версію з відтінками сірого.

Формули повинні бути набрані в редакторі Equation Editor або Math Type згідно шаблону для оформлення статті.

Подяки Будь-які Подяки слід розміщувати відразу після останнього пронумерованого розділу статті, а будь-які додатки після розділу Подяк.

Літературні джерела повинні цитуватися в тексті шляхом послідовної нумерації в дужках (наприклад, [1], [2, 5, 7], [8-10]). Нумерація проводиться в порядку цитування. Повний запис повинен містити достатньо інформації, щоб знайти статтю. Онлайнові посилання будуть пов’язані з їх вихідним джерелом або зі статтею в додатковому сервісі, такому як INSPEC або Chem Port, де це можливо. Щоб полегшити цей зв’язок, слід бути особливо уважним при підготовці списків літератури.

Повне посилання мусить надати достатньо інформації, щоб знайти відповідну статтю в друкованому або електронному вигляді. Якщо ви не впевнені в скороченій назві конкретного журналу, найкраще залишити його повністю. Терміни «там же» і «з того ж джерела» (loc. cit. and ibid.) не повинні використовуватися.

Посилання на друковані журнальні статті зазвичай повинні містити:

 автори: прізвище (тільки перша буква з великої літери), за якою слідують ініціали без точок після ініціалів;

 рік публікації;

 назва статті (необов’язково) малими літерами, за винятком початкової великої;

 назва журналу (курсив і скорочення). Частини, позначені буквами, повинні бути вставлені після журналу за типом Roman;

 номер тому, виділений жирним шрифтом;

 номер статті або номери сторінок.

Кількість самоцитування має бути не більше 20% від загальної кількості літературних джерел.

Приклади оформлення посилань, відповідно до вимог для видання в матеріалах IOP Proceedings, можна завантажити за посиланням – Перейти

Приклади оформлення списку використаних джерел:

[1] Strite S and Morkoc H 1992 J. Vac. Sci. Technol. B 10 1237

[2] Gusev A Aet al 2011 J. Phys.: Conf. Series 291 012052

[3] Kurata M 1982 Numerical Analysis for Semiconductor Devices (Lexington, MA: Heath)

[4] Kunze K 2003 T-duality and Penrose limits of spatially homogeneous and inhomogeneous cosmologies Phys.Rev. D 68 063517 (Preprint gr-qc/0303038)

[5] Milson R, Coley A, Pravda V and Pravdova A 2004 Alignment and algebraically special tensors Preprint gr-qc/0401010

[6] Caplar R and Kulisic P 1973 Proc. Int. Conf. on Nuclear Physics (Munich) vol 1 (Amsterdam: North-Holland) p 517

[7] Kuhn T 1998 Density matrix theory of coherent ultrafast dynamics Theory of Transport Properties of Semiconductor Nanostructures (Electronic Materials vol 4) ed E Schöll (London: Chapman and Hall) chapter 6 pp 173–214

При написанні матеріалів конференції постарайтеся максимально заповнити останню сторінку. Перед відправленням матеріалів, важливо переконатися, що вони ретельно вичитані та готові до публікації. Зміни після публікації не допускаються, тому переконайтеся, що Ваші матеріали перевірені на наявність помилок. Таким чином, автор несе відповідальність за правильність змісту та макета – після публікації зміни не можуть бути внесені.

Шаблон матеріалів конференції, виконаний відповідно до зазначених вимог, в редакторі MS Word можна завантажити за посиланням – Перейти.

Всі матеріали, що претендують на публікацію у виданні IOP Proceedings, будуть проходити зовнішнє рецензування двома міжнародними рецензентами. За результатами зазначеного рецензування буде прийнято одне з таких рішень:

 • публікація в виданні IOP Proceedings;
 • публікація в виданні IOP Proceedings за умови внесення змін і доповнень, відповідно до зауважень рецензентів;
 • публікація в виданні матеріалів конференції PM;
 • публікація в виданні матеріалів конференції PM за умови внесення змін і доповнень, відповідно до зауважень рецензентів;
 • відмова в публікації із зазначенням мотивованих причин.

Матеріали конференції, які будуть публікуватися у виданні IOP Proceedings, повинні бути представлені до 20.03.2020 (по e-mail: pmconf@diit.edu.ua або vc.dnuzt@gmail.com) з приміткою «Стаття в виданні IOP Proceedings».

Після позитивного відгука рецензентів, автори будуть повідомлені про прийняття матеріалів до публікації в виданні IOP Proceedings.

Вимоги до публікацій у виданні матеріалів конференції PM

Тези повинні бути представлені в електронному вигляді українською, російською або англійською мовами (по e-mail pmconf@diit.edu.ua або vc.dnuzt@gmail.com) обсягом до 2 сторінок в редакторі WinWord 7.0 та вище. Формат листа А4 с полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, міжрядковий інтервал одинарний (12 пт).

Послідовність викладу матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт напівжирний, розмір шрифту 12 пт, набирати прописними і малими літерами, вирівнювання по центру); через 1 рядок з вирівнюванням по центру – прізвище та ініціали авторів, місце роботи, адреса для листування; через 1 рядок – анотація англійською мовою до 5 рядків; через 1 рядок – текст тези доповіді з вирівнюванням по ширині. Відредагований (без виправлень) текст не повинен містити бібліографії, рисунків та, по можливості, формул. Бажано, щоб тези доповіді практично повністю заповнили сторінки.

Шаблон тезисів, виконаний відповідно до вимог для видання в матеріалах PM, в редакторі MS Word розміщений на сайті конференції: http://pmconf.diit.edu.ua.

Тези, які будуть публікуватися в виданні матеріалів конференції PM, повинні бути представлені до 20.03.2020 шляхом направлення на електронні адреси організаційного комітету конференції по e-mail pmconf@diit.edu.ua або vc.dnuzt@gmail.com з приміткою «Тези в виданні PM».